Dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W ślad za tym można wnioskować w 4 modułach o dofinasowanie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Moduł A – kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych. Planowany budżet modułu to 50,6 mln zł. 

Moduł B – dedykowany jest do kościołów lub innych związków wyznaniowych (czyli nie dla nas :))

Moduł C – mogą z niego skorzystać samorządy terytorialne lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe pożytku publicznego. Moduł pozwala na tworzenie dostępnych placów zabaw lub poprawę ich dostępności. Łączna wysokość środków w tym module to kwota 10,6 mln zł.

Moduł D – o te środki mogą ubiegać się m.in. placówki lecznicze ( to też nie my :))

Pieniądze spore, więc warto. Szczegóły tutaj.