Fundacja Fabryka Marzeń przyznaje stypendia na okres 1 roku zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
– pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
– wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie na rachunek bankowy. więcej : tutaj

Fundacja Mariusz Wlazłego wspiera młodych siatkarzy. Program stypendialny „Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego” został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w  wieku od 10 do 17 lat,  przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty. Więcej tutaj

Fundacja mBanku prowadzi program stypendialny dla uzdolnionych matematyków.„Mistrzowie matematyki” to program skierowany do organizacji pozarządowych, które mogą prowadzić lub już prowadzą programy stypendialne. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych matematycznie. Więcej: tutaj

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) prowadzi kwalifikację stypendialną dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press.Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki w  wybranych brytyjskich szkołach. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). Nabór dla uczniów 1 kl LO. Więcej: tutaj

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej. Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane od listopada 2016 r. do sierpnia 2017 r. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1-minutową prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 23 września 2016 r. więcej: tutaj

Fundacja Świętego Mikołaja oraz IKEA organizują nabór szkól do funduszu stypendialnego „Na rodzinę można liczyć” . Termin mija w pierwszym tygodniu września. O przyjęcie do programu mogą starać się szkoły, które dobrze uzasadnią swoją chęć udziału oraz spełniają określone kryteria, m.in. kryterium zaangażowania w promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za społeczność lokalną i działalność na jej rzecz. więcej: tutaj

Fundacja Pocztowy Dar realizuje program „Przekaz ku przyszłości” . Każdego roku do końca sierpnia oczekuje na wnioski o stypendia.  O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów oraz szkół średnich, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu. Więcej informacji znajdziecie: tutaj

Fundacja EFC realizuje program stypendialny „Marzenie o Nauce”. Inicjatywa skierowana jest do gimnazjalistów klas III, którzy na koniec I semestru mieli średnią ocen co najmniej 4,5, zamieszkują  miejscowości do 30 tys. mieszkańców, a dochód w gospodarstwie domowym na jedną osobę nie przekracza 900 PLN netto. Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 marca 2017 r.

Fundacja BGZ BNP PARIBAS prowadzi kolejny nabór do stypendialnego konkursu „Klasy”.O stypendium  mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną motywację, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej im realizację życiowych planów i marzeń.Program stypendialny zapewnia absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Termin zgłoszeń mija 28 kwietnia 2016 r. więcej