Zachęcam do udziału w konkursie dotacyjnym w ramach programu „Plus na Start – Dzieciom„. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne poprzez dotacje (po 3000 złotych) dla 3 kreatywnych, nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.

Do kogo skierowany jest konkurs?
W Konkursie mogą brać udział następujące podmioty działające w województwie małopolskim:
a. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).
b. szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne.
c. domy i kluby kultury.
d. uczniowskie kluby sportowe.

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do 07 października 2016 r., godz. 23:59 (liczy się data wpływu do Fundacji).

więcej: tutaj